Bestuurders

Nederland is een sportland.

Tegelijkertijd heeft de sport te maken met ontwikkelingen die zorgen baren. De belangrijkste is zonder meer de verharding en verruwing in de sport. Waarden en normen staan onder druk. Om die verharding en verruwing tegen te gaan is er door de  sportbonden en NOC*NSF het programma ‘Naar een veiliger sportklimaat’ ontwikkeld..

De essentie van het programma is dat iedereen binnen de sportvereniging zich bewust wordt van zijn of haar gedrag en dat men daar ook op kan worden aangesproken. Alleen dan kunnen we met z’n allen werken aan gedragverandering op en rond het veld.

Bestuurders spelen een cruciale rol bij het creëren naar een veiliger sportklimaat. Zij sturen hun vereniging aan en dragen met elkaar de zorg voor het opzetten van een structuur waarin positief gedrag wordt gestimuleerd en ongewenst gedrag wordt aangepakt. 
Gewoon doen dus, al klink dat wellicht wat al te simpel. Om er voor te zorgen dat we structurele gedragsverandering bewerkstelligen, zetten we in op het vergroten van de kennis en vaardigheden van verenigingsbestuurders. Het NHV biedt daarom gratis de modules ‘Besturen met een Visie’ en ‘Sportief Besturen’ aan voor verenigingsbestuurders.

‘Besturen met een visie – de basis’
Deze module biedt bestuurders inzichten en werkwijzen om zaken slimmer aan te pakken en problemen structureel op te lossen. De grondgedachte van Besturen met een Visie is dat als bestuurders in hun kracht komen en hun werk goed doen, ze een sterkere en leukere vereniging creëren.

De deelnemers maken kennis met de verschillende facetten van het besturen en staan uitgebreid stil hoe zij sturing geven aan beleid binnen de vereniging. Tevens staat men stil bij de vraag wat precies de taken en verantwoordelijkheden van de verenigingsbestuurders zijn en hoe de bestuurders deze effectief kunnen uitvoeren.

Het traject bestaat uit drie avonden van elk drie uur. Per traject kunnen 4 à 5 verenigingen deelnemen. Trainers van Koerseigen begeleiden de bijeenkomsten. De deelnemers krijgen na iedere bijeenkomst huiswerkopdrachten. Hierdoor worden de plannen direct in de praktijk gebracht en begint het bouwen aan de vereniging al bij de eerste bijeenkomst. Daarnaast is er veel ruimte voor het uitwisselen van ervaringen en advisering bij knelpunten.

De module Besturen met een visie – de basis is bedoeld als opstap naar de kernmodule Sportief Besturen.

‘Sportief Besturen’
Sportief besturen is de wijze van het besturen van uw vereniging, waarin de uitgangspunten van sportiviteit en respect verankerd zijn. Het gaat niet om een lijstje met gedragsregels aan de muur, maar het omvat alles wat u als bestuurder doet. Het gaat hierbij om alledaagse zaken die u tegen komt binnen uw vereniging dus niet alleen om excessen.

Centraal in de kernmodule staan de volgende 3 vragen:

  1. Wat is Sportiviteit & Respect
  2. Hoe stuur ik mijn vereniging hier op aan?
  3. Wat is mijn rol als bestuurder


Aan de hand van actuele vraagstukken wordt op een ontspannen en interactieve wijze besproken hoe u kunt zorgen voor een integrale en consistente aanpak als het gaat om sportief beleid. Hierbij krijgt u begeleiding van een deskundige trainer. Een belangrijk onderdeel van de workshop is het delen van waardevolle ervaringen met uw collega bestuurders uit de regio.

De kernmodule bestaat uit één interactieve workshopavond met collega bestuurders uit uw regio.

Online spel voor sportbestuurders
In dit online spel kunnen bestuurders samen aan de slag met het oplossen van herkenbare verenigingsdilemma’s, zoals ‘hoe kunnen we als bestuur beter uitdragen waar wij voor staan’, ‘hoe gaan we om met wangedrag’ of ‘hoe spreken we ouders aan’? Het spel geeft nieuwe inzichten om nog beter te besturen en is in nauwe samenwerking met 24 sportbonden, waaronder het NHV, ontwikkeld. Het online spel is te vinden op www.sportiefbesturen.nl en is gratis te gebruiken voor alle sportverenigingen in Nederland.

De rollen van de sportbestuurder
Mensen bepalen de sfeer binnen de vereniging. Bestuurder spelen hierin een cruciale rol, omdat ze de visie en het beleid van de club samen met de leden bepalen en deze actief uitdragen. Dit geldt ook voor de thema’s sportiviteit en respect. Vanuit het actieplan Naar een veiliger sportklimaat is daarom twee jaar geleden de workshop Sportief Besturen ontwikkeld. Hierbij krijgt de sportbestuurder handvatten aangeboden om via bepaalde ‘rollen’ invloed uit te oefenen op hoe leden met elkaar omgaan. De communicatierol leert bestuurders bijvoorbeeld hoe zij hun verenigingsbeleid actief kunnen uitdragen. In de afgelopen twee jaar hebben al meer dan 1.000 verenigingsbestuurders deze workshop Sportief Besturen gevolgd.

In navolging daarvan is het online spel ‘Sportief Besturen’ ontwikkeld, zodat sportbestuurders die hebben deelgenomen aan de workshop ook daarna met collega-bestuurders over verschillende verenigingsthema’s in gesprek kunnen blijven gaan.

Het online spel is ook interessant voor mensen die de workshop Sportief Besturen nog niet hebben gevolgd. Dan vormt het spel een mooie eerste stap om te ontdekken wat de kracht is van interactie met andere bestuursleden en wat je daardoor binnen de vereniging kunt realiseren.

Hoe werkt het?
In het online spel vormen bestuursleden samen een team en lossen zij gedurende 6 – 10 weken iedere week een veel voorkomend dilemma op. Iedereen uit het team geeft aan hoe hij/zij het dilemma zou aanpakken. Vervolgens kunnen de leden uit het team op elkaar reageren en met elkaar bespreken welke maatregelen ze samen kunnen nemen.

Na zes gespeelde dilemma’s ontvangt het team een tussenrapportage. Deze kan bijvoorbeeld worden besproken tijdens een bestuursvergadering. Ook ontvangt de vereniging een ZILVEREN certificaat Sportief Besturen. Door vervolgens nog vier lastige dilemma’s te behandelen kunnen verenigingsbesturen het GOUDEN certificaat Sportief Besturen behalen met daarbij een eindrapport. Het eindrapport geeft een beeld van welke dilemma’s voor de vereniging belangrijk zijn, welke ‘rollen’ het meest zijn gekozen en het geeft inzicht in de wijze waarop het bestuur bestuurt.

Het online spel is te vinden via www.sportiefbesturen.nl.

Verenigingshandboek Sportiviteit en Respect
Wil je als vereniging Sportiviteit & Respect uitdragen naar de leden, vrijwilligers, toeschouwers en gasten?
Dan is het van groot belang om dit thema te verweven in het ‘doen en laten’ van de vereniging!  

De verenigingsbestuurders vormen hierbij het begin- en eindpunt. Deze bestuurders moeten dan ook begrip hebben van wat sportiviteit en respect inhoudt en hoe het kan bijdrage aan succes voor de hele vereniging.

Hoe dit beleid eruit komt te zien, verschilt per vereniging. Er is geen standaard oplossing; elke vereniging maakt haar eigen vertaalslag van het begrip Sportiviteit & Respect. Alleen dan is de aanpak herkenbaar voor alle betrokkenen binnen de vereniging.

Binnenkort is het verenigingshandboek hier te vinden. In het handboek geven we je enkele handvatten die je kunnen helpen bij het opzetten van beleid op het gebied van Sportiviteit & Respect.